Leerplicht

 

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand, die volgt op

de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Dus als het kind op 8 maart vijf jaar wordt, is

het op de eerste schooldag in april leerplichtig.

De ouders van vijfjarige kinderen mogen hun kind maximaal vijf uren per week laten

verzuimen, om bijvoorbeeld een dagje uit te gaan of uit te rusten. Ouders, die van

deze regeling gebruik willen maken, moeten hiervan mededeling doen aan

de groepsleerkracht.

Daarnaast kan nog een extra vrijstelling worden gevraagd aan de directeur van ten

hoogste vijf uren per week. Deze regeling geldt tot het kind zes jaar wordt, dan is het

volledig leerplichtig. De extra uren vrije tijd kunnen niet worden opgespaard!

U kunt onder het kopje downloads een aanvraagformulier voor verlof terugvinden.

Schoolverzuim

Bij afwezigheid in geval van ziekte of in verband met een bezoek aan dokter, tandarts of

andere hulpverleners verzoeken wij u ons tijdig in te lichten. U kunt de school bellen

tussen 08.00-08.30 (0183303349). Hebben wij om 08.45 nog niets van u vernomen, dan

gaan we zelf bellen. Er kan dan immers ook iets met het kind zijn gebeurd op weg

naar school. De gemeente Woudrichem streeft naar een eensluidend schoolverzuimbeleid.

De school heeft zich aan dit beleid geconformeerd.

 

Verzoek om extra vrije dagen

De directeur is bevoegd op verzoek van de ouders ieder kind extra verlofdagen toe te

kennen tot een maximum van 10 dagen per jaar. Deze vrije dagen dienen niet als extra

vakantie of voor dagjes uit, maar worden uitsluitend toegekend in geval van bijzondere

familieomstandigheden, die verlof buiten de schoolvakanties noodzakelijk maken.

Het verzoek dient vooraf bij de directeur ingediend te worden.

Lees verder >>

Gronden voor vrijstelling van het volgen van onderwijs

Het bevoegd gezag gaat ervan uit dat ouders die leerlingen op onze school aanmelden, de grondslagen van de vereniging onderschrijven.

Lees verder >>

Schorsing en verwijdering leerlingen

Naar aanleiding van gebeurtenissen in het land wordt er steeds meer op aangedrongen op scholen een protocol te hebben met betrekking tot het kunnen schorsen en verwijderen van leerlingen. Ook onze school heeft zo'n protocol. Dit protocol ligt ter inzage op school.