Medische en opvoedkundige zaken

Onderwijsbegeleidingsdiensten

Wanneer het voor de school nodig is gebruik te maken van externe deskundigen, staat een aantal mogelijkheden ter beschikking. In de eerste plaats is dat het samenwerkingsverband waar de school bij aangesloten is, Auris en Visio. Daarnaast kan er expertise worden ingekocht bij verschillende schoolbegeleidingsdiensten. Daarnaast maakt de school ook gebruik van andere aanbieders van cursussen en begeleiding.

Samenwerkingsverband

De school neemt deel aan het samenwerkingsverband Driegang (SWV 28-16). SWV 2816 is opgebouwd uit de 3 voormalige zuilaire samenwerkingsverbanden in de regio. Deze voormalige SWV’s zullen nu verder functioneren als kamers binnen het grote samenwerkingsverband. Zij behouden daarbij een zekere autonomie. Op het niveau van het SWV 28-16 Driegang  worden bijvoorbeeld wel de toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO en aanvragen voor dyslexie-onderzoek goedgekeurd . In het samenwerkingsverband worden 89 scholen begeleid uit 9 gemeenten waaronder Woudrichem, Werkendam en Gorinchem. Ook heeft het SWV 28-16 5 locaties voor speciaal onderwijs.


Een samenwerkingsverband zorgt voor extra ondersteuning bij de leerlingenzorg voor kinderen met leer-en gedragsmoeilijkheden (cluster 3 en 4). Hierbij wordt gestreefd een leerling zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs te kunnen geven.
Daarom organiseert het SWV diverse gradaties van ondersteuning variërend van deskundigheids-bevordering van leerkrachten en intern begeleiders door de Regioacademie en netwerken, via ambulante begeleiding van leerkrachten van specifieke leerlingen en ondersteuning en begeleiding in de klas door onderwijsassistenten tot plaatsing in het speciaal onderwijs.

Namens school neemt de intern begeleider deel aan besprekingen in het kader van leerlingenzorg. De contacten met het samenwerkingsverband lopen ook altijd via school, na toestemming van de ouders.

Het samenwerkingsverband heeft ook een aantal voorzieningen in huis, waar in overleg met de ambulant begeleider gebruikt gemaakt kan worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Taalpaleis, waar leerlingen uit groep 4 met ernstige leesmoeilijkheden twee ochtenden in de week intensieve begeleiding krijgen of het D.O.G.-project. Dit geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om met behulp van een hond als co-trainer eigen vaardigheden te ontdekken op het gebied van sociale – of emotionele zelfredzaamheid.

Ook bieden zij een uitgebreide orthotheek, waar wij materialen kunnen lenen. 

Lees verder >>

Procedure externe hulp

Met ingang van 1 augustus 2014 is “Passend Onderwijs” gestart. Dat betekent dat de procedures met betrekking tot de externe zorg veranderd zijn. Er bestaan geen “rugzakken” meer ( behalve voor de kinderen die zo’n toewijzing al hadden) en de aanmelding voor het speciaal onderwijs wordt niet meer gedaan door de ouders.

Als de school een hulpvraag over een leerling heeft waar de school niet uitkomt (handelingsverlegen) , wordt het probleem opgepakt op het niveau van het samenwerkingsverband ( SWV), Auris en Visio

  • De leerling wordt, na toestemming van de ouders, aangemeld voor een arrangement.
  • Na acceptatie volgt een observatie en een gesprek met een ambulant begeleider. Deze deskundige zal in eerste instantie (na overleg) een begeleidingsplan maken met handelingsadviezen voor de leerkracht en de ouders.
  • De leerling krijgt een arrangement toegewezen ( licht, medium of zwaar) Afhankelijk van de zorgvraag is er (beperkt) mogelijkheid tot inzet van een onderwijsassistent van het SWV.
  • Als blijkt dat daarna, binnen onze mogelijkheden en deskundigheid een leerling toch niet gedijt, zullen wij in overleg met het samenwerkingsverband proberen een reguliere basisschool te vinden, die deze mogelijkheden wel heeft. Lukt het niet om een dergelijke school binnen ons samenwerkingsverband te vinden, dan wordt een procedure op gang gebracht voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs.
    Hierbij moet het SWV 28-16 dan een toelaatbaarheidsverklaring afgeven.

Natuurlijk worden binnen dit traject ook de leerling en de ouders betrokken in de diverse stappen. Het begeleidingsplan en ontwikkelingsperspectief wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd met de ambulant begeleider, leerkracht , intern begeleider, ouders en eventuele andere externe deskundigen ( bijv. logopediste) Daarbij worden de doelen en mogelijke ondersteuning voor de komende tijd vastgesteld.
Hierbij wordt ook zeker de mogelijke bijdrage van de ouders in de ondersteuning betrokken.

Lees verder >>

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt voor de GGD uitgevoerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Op de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten, voorlichtingsdeskundigen en gedragsdeskundigen.
Aan elke school is een JGZ-team verbonden. De leerlingen van groep 2 zullen door de jeugdarts en de leerlingen van groep 7 door de jeugdverpleegkundige onderzocht worden. Dit onderzoek gebeurt op school. U wordt tijdig ingelicht wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden. Ter voorbereiding op deze onderzoeken ontvangt u van de GGD informatiemateriaal.
Ook indien u als ouder bezorgd bent over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd een extra onderzoek of gesprek aanvragen. U kunt hiervoor de signaleringskaarten gebruiken (die op school verkrijgbaar zijn) of rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de jeugdverpleegkundige.
Net als bij alle activiteiten van de afdeling JGZ zijn hieraan geen kosten verbonden. De adressen en telefoonnummers zijn hieronder vermeld.

GGD Stadsgewest Breda, afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Info@ggdwestbrabant.nl
Tel.: 076-52 82 000

In voorgaande jaren waren er bij de GGD steeds vaste contactpersonen voor onze school.

Vanwege een reorganisatie bij de GGD wordt er daar niet meer met vaste contactpersonen gewerkt.

Lees verder >>

Vertrouwenstussenpersoon - klachtenregeling

Elke school moet een klachtenafhandelingsprocedure hebben. Wij hebben onderscheid gemaakt in twee typen klachten, omdat die elk een eigen stroomschema volgen.  

Meer hierover staat vermeld in de schoolgids.

Lees verder >>