Bestuur

Een neutraal bijzondere school wil zeggen dat de school een neutrale beheersvorm kent. De school heeft een eigen bestuur, waarvan minimaal één lid van de vereniging zitting kan hebben en één lid de directeur-bestuurder is. Het bestuur wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. De zittingsduur is vier jaar en de bestuursleden kunnen tweemaal voor een volgende periode worden herkozen. Het bestuur draagt namens de vereniging de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de school functioneert. Zij benoemt en ontslaat personeel, beheert het gebouw en de financiën. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een eigen portefeuille en beschikt over de juiste competenties om deze zo goed mogelijk in te vullen. De school is aangesloten bij de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS), een organisatie die schoolbesturen en directies ondersteunt bij diverse uitvoeringstaken. Tenminste eenmaal per jaar heeft de Raad van Toezicht een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. De leerkrachten hebben te allen tijde een adviserende stem naar het bestuur. Ouders kunnen via de MR, de vereniging en het bestuur hun visie inbrengen in bestuurlijke zaken, zoals de organisatie van de school en de financiën. Ook over onderwijsinhoudelijke zaken kunnen zij via bovengenoemde kanalen meepraten en –denken. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter/personeel: Carien van Till
Secretaris: Marry van Genderen
Penningmeester: Johan van der Stelt
ICT/huisvesting: Wouter van Hiele
Communicatie/onderwijs: Carien van Till

Raad van Toezicht

Ook Basisschool Oudendijk heeft in het kader van de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ actief gewerkt aan de oprichting van de Raad van Toezicht. Uitgangspunt was een Profielschets Toezichthouders die door de VBS is aangereikt. Het bestuur van de school heeft gekozen voor een constructie waarin de Raad van Toezicht fungeert als een zelfstandig orgaan naast bestuur. Het bestuur bestuurt en is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het gevoerde beleid. De RvT houdt toezicht, geeft geen bindende instructies, maar kan gevraagd en ongevraagd adviseren. Bestuursbesluiten kunnen niet ongedaan worden gemaakt door de RvT, maar de raad heeft de bevoegdheid bij ernstig disfunctioneren individuele bestuursleden en/of het voltallige bestuur te ontslaan. De MR heeft het recht op een bindende voordracht van één lid. De RvT komt een aantal keren per jaar bijeen om het gevoerde beleid te bespreken en te evalueren. Minimaal twee keer per jaar is er een vergadering met het bestuur. De RvT wordt betrokken bij het (financiële) beleid van de school, krijgt alle bestuursstukken en wordt geïnformeerd en geconsulteerd als er belangrijke zaken spelen. De RvT legt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af over het goed uitvoeren van de toezichthoudende rol.

Samenstelling Raad van Toezicht:
Arjens van Gammeren
Arnout Dekker
Lisette Colijn

MR

De MR bestaat altijd uit vier personen. In de oudergeleding van de MR hebben twee personen zitting. Deze worden tijdens de ALV gekozen door en uit ouders van leerlingen. De personeelsgeleding wordt gevormd door twee leden die uit het team afkomstig zijn.Tevens treedt de directeur op als intermediair tussen bestuur en MR. De samenstelling is als volgt:

Voorzitter (oudergeleding) Pieter van Dijk
Lid oudergeleding Jeroen van der Stelt
Lid personeelsgeleding Petra van Vliet
Lid personeelsgeleding Annelies Booij-Albada
Adviserende stem (directeur-bestuurder) Carien van Till.

De leden hebben voor een periode van twee jaar zitting in de medezeggenschapsraad. Jaarlijks treedt de helft van het aantal leden af volgens een door de medezeggenschapsraad op te maken rooster. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar. Tijdens de ALV legt de MR verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden er indien nodig verkiezingen gehouden. De MR heeft binnen de school een adviserende stem dan wel instemmingsbevoegdheid. Zij behartigt de belangen van de ouders, hun kinderen en het onderwijzend personeel in onder andere de volgende zaken: het schoolplan, voorzieningen ten behoeve van leerlingen, taken van het personeel, organisatie van de school, besteding van middelen en regels op het gebied van gezondheid en veiligheid. Daarnaast belegt de MR een paar keer per jaar een speciale bijeenkomst met de ouders, om op deze manier nog beter op de hoogte te blijven van wat er bij degenen die zij vertegenwoordigen leeft. Ook organiseert zij eenmaal per jaar een ouderavond, waarop door een deskundige iets wordt verteld over een pedagogisch of opvoedkundig thema. Verder behoort tot de taken van de MR het organiseren van een Kinder-MR (Kinder Meedenk Raad). Hiervoor worden jaarlijks in de bovenbouwgroepen verkiezingen georganiseerd. De leden van de KMR hebben drie tot vier keer per jaar overleg met één van de leden van de MR.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit vijf tot negen leden (ouders). De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen. De vergaderingen worden bijgewoond door tenminste één leerkracht. Eenmaal per jaar heeft de ouderraad samen met het bestuur overleg om te praten over allerlei lopende zaken.

Doelstelling ouderraad:
● Vanuit de ouders een praktische bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de school door het ondersteunen en organiseren van allerlei schoolactiviteiten.

Taken en werkzaamheden van de ouderraad:
● Organiseren van de schoolse activiteiten zoals: sinterklaas- en kerstfeest, avondvierdaagse, schoolfeest, sportdag, paasfeest en andere jaarlijkse evenementen.
● Beheren van de gelden die voor deze activiteiten ter beschikking wordt gesteld.
● Tijdens de ALV legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van de financiën en wordt verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Samenstelling van de ouderraad:
Voorzitter Martin Rog
Secretaris Claire Mewis
Penningmeester José Groenendijk
Algemeen lid Corina Raams
Algemeen lid Elise van den Bandt
Algemeen lid Marijke Tops
Algemeen lid Licenka Roza
Algemeen lid Corine de Bruin
Algemeen lid Emmeline de Bont
Algemeen lid: José Hak
Algemeen lid: Eline Antonides

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl