Aanmelden van een kleuter.

Als ouders kennis willen maken met de school dan kan dat op verschillende manieren:

  • Drie keer per jaar hebben wij een peuterochtend waar peuters van 2 tot 4 jaar een ochtendje mee kunnen doen in de kleutergroepen. Er zal een leuke activiteit zijn en er is voor ouders tijd en gelegenheid om ook de rest van de school in bedrijf te zien.
  • Een kennismakingsgesprek met de directeur. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden en in dat gesprek kan wat meer informatie over onze school gegeven worden en vragen kunnen beantwoord worden.

Mocht besloten worden om in te schrijven, dan wordt een inschrijvingspakket meegegeven. Alles kan thuis rustig ingevuld worden en aan school worden geretourneerd.

Instroom van andere school.

Als school krijgen we regelmatig te maken met leerlingen die van andere scholen komen. Dit kan het gevolg zijn van verhuizing, of vanwege het feit dat het op de school waar de leerling tot dan toe heeft gezeten niet bevalt. Wanneer, voor zover na te gaan, het leerlingen betreft die geen specifieke problematiek met zich meebrengen, zullen na overleg met de school waar de leerlingen vandaan komen en na een gesprek met de ouders, deze leerlingen worden toegelaten indien daar in de betreffende groep ruimte voor is.

Als het een leerling betreft die vanwege een bepaalde problematiek niet op de school van herkomst kan blijven, wordt in het team besproken in hoeverre wij in staat zijn deze leerling gedurende de rest van zijn/haar schoolloopbaan bij ons het onderwijs te kunnen bieden wat betreffende leerling nodig heeft. Bij dit besluit zijn de volgende factoren van zwaarwegend belang:

● Klassengrootte.
● Het aantal leerlingen in de groep dat een gedrags- en/of leerprobleem heeft.
● De groepssamenstelling en –dynamiek.
● De capaciteiten van de leerkracht. Niet iedere leerkracht zal dezelfde problemen in dezelfde mate aankunnen. Iedere leerkracht heeft zijn/haar eigen talenten en een bepaalde draagkracht en daar moet ook rekening mee gehouden worden. De reden dat wij deze factoren zwaar laten meewegen, is dat wij van mening zijn dat zowel de groep waar de leerling in komt als de nieuwe leerling zelf recht heeft op een goede schooltijd en goed onderwijs. Op het moment dat wij van mening zijn, dat dit niet gegarandeerd kan worden, is het voor alle partijen niet goed en mogelijk onwenselijk om een leerling toe te laten. Op dit punt wijken wij in feite niet af van ons huidige beleid. De overplaatsing zal altijd in goed overleg plaatsvinden met de school waar vandaan het kind vertrekt.

Je vindt hier het inschrijfformulier.

Het totale inschrijvingspakket bevat naast het inschrijfformulier:

  • Inschrijfformulier voor het lidmaatschap van onze vereniging.
  • Verklaring toestemming tot handelwijze voor als de leerling ziek wordt of gewond raakt op school.
  • Formulier over afspraken m.b.t. het uitvoeren van medische handelingen op school.

De laatste twee formulieren zijn van belang voor kinderen die regelmatig medicatie moeten krijgen, zware allergieën hebben waarvoor bijv. de EPI-pen moet worden gebruikt etc.

  • Intakevragenlijst voor kleuters.
Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl