Schoolplan

Sinds enkele jaren is iedere school verplicht een schoolplan te hebben. In een schoolplan worden de volgende zaken beschreven:

  • Onderwijskundig beleid
  • Personeelsbeleid
  • Kwaliteitsbeleid
  • De planmatige schoolontwikkeling

 Het doel is om:

  • Open en transparant te zijn naar leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Verantwoording af te leggen aan ouders, verzorgers en inspectie.
  • Aan te geven of de school aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Een schoolplan wordt door het bestuur voor de duur van 4 jaar vastgesteld. Het tot stand komen van een schoolplan gebeurt door overleg tussen team, MR, bestuur en directie. Er is een nieuw schoolplan opgesteld voor de periode 2019-2023. Dit schoolplan ligt op school ter inzage en kunt u hier bekijken.

Ieder jaar wordt aan de hand van het schoolplan een schooljaarplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de beleidsvoornemens voor het komende jaar zijn en aan welke zaken dat jaar extra aandacht zal worden besteed. Het schooljaarplan 2021-2022 ligt vanaf het begin van het schooljaar ter inzage op school en kan desgewenst op verzoek worden verstrekt.

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl