Leerplicht, vakantie, verlof en vrijstelling

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Dus als uw kind op 15 januari vijf jaar wordt is hij of zij vanaf 1 februari leerplichtig. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle kinderen naar school gaan op of rond hun vierde verjaardag. Is uw kind leerplichtig, dan moet uw kind volgens de voorgeschreven tijden de school bezoeken.

Leerlingen zijn nu tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden volledig leerplichtig. De partiële leerplicht bestaat niet meer in plaats daarvan is de kwalificatieplicht gekomen. Leerlingen zijn tot hun 18e verjaardag kwalificatieplichtig. Als ze voor hun 18e een startkwalificatie hebben behaald zijn ze niet meer verplicht onderwijs te volgen.

Kwalificatieplicht

Om schooluitval te bestrijden is de partiële leerplicht vervangen door een kwalificatieplicht tot de 18e verjaardag. Leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien worden. Alle jongeren die dan nog geen startkwalificatie hebben, zijn daarna tot hun achttiende- of tot het moment waarop zij een startkwalificatie hebben behaald kwalificatieplichtig. Ze moeten een volledig onderwijsprogramma volgen dat is gericht op het halen van een startkwalificatie. Dit kan volledig dagonderwijs zijn, maar ook een combinatie van leren en werken in het mbo. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo2 –diploma.

Vakantieverlof

Buiten de schoolvakanties om is verlof voor vakantie niet toegestaan. Hierop is één uitzondering en dat is als men door de specifieke aard van het beroep van de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hierbij moet u denken aan een beroep in het toerisme of in de agrarische sector waarin de verdiensten nadrukkelijk in de zomermaanden ligt. Aanvraag voor vakantieverlof moet schriftelijk bij de directeur van de school ingediend worden. Aan dit verlof zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Het verlof mag maximaal 1 keer per jaar voor maximaal 10 dagen worden gegeven;
 • Het moet in het betreffende schooljaar de enige vakantie zijn, die de ouders/verzorgers en de leerling gezamenlijk kunnen doorbrengen;
 • Het extra verlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar;
 • Het verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.

De procedure voor het aanvragen van vakantieverlof is als volgt:

 • u kunt een aanvraag voor vakantieverlof schriftelijk indienen bij de directeur van de school.
 • Het verlof moet ruim van tevoren (acht weken voor het ingaan van het verlof) worden aangevraagd.
 • De directeur bespreekt het verzoek tot verlof met u.
 • Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd.
 • De directeur neemt een beslissing en deelt u die schriftelijk mee. Bij een negatief besluit wordt de reden hiervoor aangegeven.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die “buiten de wil zijn gelegen”. Het verlof wordt verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot 1 of enkele dagen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; in overleg
 • bij verhuizing; 1 dag
 • bij huwelijk van bloed- of aanverwanten binnen de woonplaats tot en met de 3e graad; 1 dag
 • bij huwelijk van bloed- of aanverwanten buiten de woonplaats tot en met de 3e graad; 2 dagen
 • bij huwelijk van bloed- of aanverwanten in het buitenland tot en met de 3e graad; 5 dagen
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; 1 dag
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; periode in overleg
 •  bij 12,5, 25, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van ouder(s)/ verzorgers en grootouders; 1 dag
 • bij bepaalde gezinsproblematieken; periode in overleg
1e, 2e en 3e graad
1e graad2e graad3e graad
OuderZus/ broerOom/ tante/ (Broer/zus van ouder)
KindGrootoudersNeef/ nicht (kind van broer/ zus)
KleinkindOvergrootouder
Achterkleinkind

Uit de jurisprudentie blijkt dat geen gewichtige omstandigheden zijn:

 • een midweekaanbieding van ouders of anderen;
 • een of meerdere dagen eerder vertrekken naar vakantie om de files voor te zijn;
 • eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om financiële redenen of vervoer technische redenen;
 • een afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere school zitten;
 • dienstrooster van de werkgever van de ouders;
 • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
 • geen andere boekingsmogelijkheden;
 • familiebezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst;
 • verjaardagen van familieleden.

Aanvraag extra verlof, de zogenaamde gewichtige omstandigheden

Gaat het om minder dan 10 dagen, dan gaat de aanvraag naar de directeur van de school. Zie aanvraag vakantieverlof hierboven. Gaat het om meer dan 10 dagen dan moet de aanvraag door de leerplichtambtenaar worden beoordeeld. Ouders dienen hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente

 • Het verlof moet acht weken voor het ingaan van het extra verlof worden aangevraagd.
 • De leerplichtambtenaar bespreekt het verlof met u.
 • De leerplichtambtenaar vraagt indien nodig informatie op bij de school.
 • De leerplichtambtenaar neemt een beslissing en deelt deze schriftelijk aan u mee.

Tegen deze beslissing kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na dagtekening van de brief. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum zijn voorzien en vermelden: uw naam en adres, omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar. Speciale regelingen: In spoedeisende gevallen kan, nadat het bezwaar is ingediend, aan de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank om een voorlopige voorziening worden gevraagd. U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen rechtstreeks beroep te mogen instellen. In beide gevallen is griffierecht verschuldigd.

Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten is het soms niet mogelijk van te voren een aanvraag voor verlof wegens gewichtige omstandigheden in te dienen. In dit soort gevallen zal individueel worden bekeken of er achteraf met overtuigende bewijsstukken kan worden aangetoond dat er sprake is van gewichtige omstandigheden en dat deze gewichtige omstandigheden het kind betreffen. Aangetoond moet worden dat het kind niet tijdig op school terug kon zijn of dat het kind moest worden meegenomen en daardoor verzuimde van school.

Vrijstelling van de leerplicht

In uitzonderlijke gevallen kunnen ouders een beschikking krijgen waarin staat dat er vrijstelling van de leerplicht wordt verkregen. Bijvoorbeeld op medische gronden, na verklaring van een arts of psycholoog, of bij inschrijving van een school in het buitenland.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur van de school verplicht, op grond van de Leerplichtwet het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Na een melding zoekt de leerplichtambtenaar uit wat de reden is van het schoolverzuim. Deze zal een gesprek hebben met de directeur van de school en met u en soms ook met uw kind. Er zullen afspraken gemaakt worden over het terugdringen van het verzuim. Er zijn vele manieren om het schoolverzuim terug te dringen. Soms is het nodig een vorm van hulpverlening in te schakelen, en soms wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl