Naast het reguliere lesaanbod waar de kinderen dagelijks mee te maken krijgen, zijn er ook diverse andere aspecten waar wij aandacht aan moeten of willen schenken. Hieronder een kort overzicht van enkele zaken die voor ons belangrijk zijn en de school kenmerken.

Maatklas

Onderwijs op maat betekent de maat vinden die bij leerlingen past, zodat zij zich op een prettige manier, gemotiveerd, maximaal kunnen ontwikkelen op zowel het cognitief gebied als op andere terreinen Voor de groepen 3 t/m 8 is er een speciaal programma voor deze leerlingen, de Maatklas, waarmee ze samen met een leerkracht een dagdeel per week werken aan een verdiepend programma, waarbij de ontwikkeling van het leren denken, het leren leren en het leren (voor het) leven centraal staan. Het gaat hierbij dus niet om alleen maar meer en moeilijker van hetzelfde werk, maar juist datgene aanbieden waar zij echt moeite mee hebben en dat ligt vaak op een geheel ander vlak.

Voor de groepen 1 en 2 worden er gedurende enkele momenten in de week uitdagender werkjes en spelvormen aangeboden, waardoor er ook voor hen een passend aanbod is. Uitgangspunt van ons beleid is dat meer- en hoogbegaafde kinderen zoveel mogelijk in een gewone schoolcontext met andere kinderen worden uitgedaagd.

Cultuuronderwijs

Onze visie op ontwikkeling gaat ervanuit dat kinderen de kans moeten krijgen om zich zo breed mogelijk maximaal te ontwikkelen. Dit beperkt zich niet alleen tot het cognitieve vlak, maar strekt zich uit over het hele onderwijs. Wij hechten hierbij, naast sociaal-emotionele ontwikkeling en actief burgerschap en sociale integratie, belang aan cultuureducatie.

Binnen projecten staat een cultuurdiscipline centraal en er worden opdrachten ontwikkeld rekening houdend met meervoudige intelligentie en de 21e eeuwse vaardigheden. Ook is er aandacht voor techniek.
Wij zien cultuureducatie niet als een vak op zich, maar als een onderdeel van het dagelijkse onderwijs waardoor leerlingen hun creatieve denkvermogen ontwikkelen. Met dit creatieve denkvermogen geven we leerlingen bagage mee om op te groeien tot creatieve volwassenen die in staat zijn divergent te denken, en dat is waar het huidige tijdsbeeld om vraagt. 

BVL Brabants Verkeersveiligheidslabel

Veel van onze leerlingen komen op de fiets naar school en zullen na groep 8 ook naar het VO fietsen. Alleen al om deze reden vinden wij verkeerseducatie belangrijk.

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er door de provincie een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra wordt uitgereikt als er voldoende punten zijn behaald op een lijst met criteria van de provincie. Het label is daarmee een tastbaar bewijs van de inzet van een school voor de verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

In mei 2012 is het Brabants Verkeersveiligheidslabel uitgereikt aan onze school. Na het halen van het label vindt na een jaar nacontrole plaats. Daarna eens in de drie jaar. De prestatie-eis voor gelabelde scholen is: het label behouden (aan de hand van de BVL-criteria. Drie jaar geleden heeft bij ons de nacontrole plaatsgevonden en wij mogen met een vrijwel maximale score het label behouden.

De verkeerswerkgroep bestaande uit twee leerkrachten en twee ouders, zorgen ieder schooljaar weer schoolbrede activiteiten ter bewustwording van veilig gedrag in het verkeer.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is een verplichting waar alle scholen aan moeten voldoen. We leggen graag uit hoe wij daar invulling aan geven.

Per 1 augustus 2014 is ‘Passend Onderwijs’ ingevoerd. Deze, door de overheid aangestuurde, maatregel heeft invloed op de manier waarop met leerlingen met een extra zorgbehoefte wordt omgegaan. In principe worden zoveel mogelijk kinderen op het reguliere onderwijs gehouden. Iedere school moet een leerling die aangemeld wordt, passend onderwijs bieden. Is dit niet mogelijk op de eigen school, dan moet de school op zoek gaan binnen haar samenwerkingsverband, naar een school die dit passend onderwijs wel kan bieden. Het bestuur heeft hierin een zorgplicht .Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Driegang. Elke school heeft een ondersteuningsprofiel gemaakt waarin wordt aangegeven welke leerlingen wel en niet van passend onderwijs kunnen worden voorzien.

Ons schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden onder ‘Downloads’.

KMR

Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen een stem hebben in wat er op school gebeurt, moet veranderen, beter kan en allerlei ideeën die onder kinderen leven onder onze aandacht kunnen brengen.

Hiervoor hebben wij een Kinder Meedenk Raad (KMR).

Ieder schooljaar worden er in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden en uit iedere groep wordt iemand afgevaardigd om zitting te nemen in de KMR. Zij moeten gedurende het schooljaar hun oor te luisteren leggen bij hun medeleerlingen en zij bespreken hun bevindingen zo’n drie keer per jaar in een echte vergadering met de oudergeleding van de MR.

Vergroening van het schoolplein, voetbaldoeltjes op het plein, meer aandacht voor bepaalde lesactiviteiten zijn allemaal voorbeelden van wat de KMR bereikt heeft.

Kanjerschool

Wij vinden burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling heel belangrijk en daar sluiten de KMR en het feit dat wij Kanjerschool zijn mooi op aan.

Sociale vaardigheden zijn ingebed in de schoolcultuur, voor zowel leerlingen als leerkrachten. Naast de persoonlijke groei wordt ook het sociaal probleemoplossend vermogen gestimuleerd. De school werkt met de zogenaamde ‘Kanjermethode’ om de sociale vaardigheden van de leerlingen te vergroten. In 2019 heeft het team deelgenomen aan de laatste herhalingstraining, waardoor de school zich nu officieel Kanjerschool mag noemen. Er is ook een informatieavond voor ouders is gehouden, zodat zij een beeld kregen van wat de methode inhoudt en hun kinderen beter begrijpen als die met verhalen over Kanjerlessen thuiskomen. De Kanjermethode is inmiddels uitgebreid met een pakket waarmee de ontwikkeling van de sociale competentie van kinderen kan worden gemeten. Iedere school is verplicht een pestprotocol te hebben. Wij hebben ons pestprotocol volledig gebaseerd op de uitgangspunten en werkwijze van de Kanjermethode, zodat er één duidelijke lijn is in hoe wij kinderen helpen in het versterken van hun sociale vaardigheden. Onder de kinderen stimuleren we het gevoel van saamhorigheid niet alleen in de klas, maar ook door bewust activiteiten te organiseren waarbij alle kinderen van de school betrokken zijn. Voorbeelden daarvan zijn: het schoolkamp van groep 3 t/m groep 8 en de gezamenlijke vieringen op bepaalde momenten, waar alle jarigen van die week worden toegezongen door de hele school en waar de kinderen van groep 7 en 8 elk de verantwoordelijkheid nemen voor een kleuter.

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl